МКС EN ISO/IEC 17020 : 2006                                                                                                                                                                                     Д/04


ЦЕЛИ ЗА КВАЛИТЕТ


Цел 1

Tехнички Институт Македонија, Акредитирано инспекциско тело во потполност е спремно и го има прилагодено своето работење согласно стандардот МКС EN ISO/IEC 17020 : 2006. Општи критериуми за работа на различни типови тела што вршат инспекција и важечката национална регулатива и стандарди за да може да врши редовна работа (бидејќи се работи за регулирана област), согласно опсегот на акредитација одобрен од страна на Институтот за Акредитација на Република Македонија. Трајна цел е проширување на опсегот на акредитација и типовите на мерења кои може да се извршат.


Цел 2

Опремување на работниот простор и набавка на нови инструменти.

Цел 3

Зајакнување на кадровскиот потенцијал со квалитетна обука и тренинг.

 

Како инспекциско тело, сакаме да бидеме препозантливи и прифатени како културен и добар бизнис партнер. Нашето мото ''Подобро, Поблиску, Повеќе'' сакаме да го преточиме во нови вредности и на тој начин да придонесеме за континуирано подобрување на сеопфатните активности фокусирани на нашите клиенти и нашите вработени.

Подобро, да се биде подобар од конкуренцијата, а како гаранција се нашите експерти, искуство и знаење,

Поблиску, да се биде поблиску до клиентите и иновациите,

Повеќе, повеќе услуги е основата на нашиот развој. Ние не сакаме само да биде надзор, но, исто така, да учествуваме во развојот, на мали, средни, како и големи организации и проекти.

На овој начин, даваме најголем придонес за развојот на нашиот регион, на клиентите со кои работиме и потенцијалните клиенти, спрема кои имаме уникатен и недискриминаторски пристап на задоволство на сите заинтересирани страни.


Неготино, 06.03 2013 година

ДИРЕКТОР
Коцевски Цане Оперативен Менаџер

Донација на сертификат за стандард ISO 9001 : 2008

Со одлука на управителот на Акредитираното инспекциско тело Технички институт Македонија, оперативниот менаџер Коцевски Цане, во соработка со интернационалната сертификационата куќа CERTOP – Унгарија,

Повеќе...
Отпочнување со работа

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија, е правен субјект насочено кон остварување на материјални добра или услуги наменети за потрошувачот. Со својата работа почна на 21.05.2013 година. Оттогаш, претпријатието секојдневно ја зголемува и збогатува својата опрема која ја користи и го збогатува своето искуство.

Повеќе...
Добивање на сертификат за акредитација

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија на 06.11.2013 година доби сертификат за акредитација под реден број 076 од Институтот за Акредитација на Република Македонија, како инспекциско тело Тип А и со тоа добивме потврда дека сме ги исполниле барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17020 : 2006.

Повеќе...
Добивање на решение за работење од областа на безбедноста и здравје при работа

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија на 16.12.2013 година доби Решение бр. 07-9700/4 од Министерството за труд и социјална политика со кое ни се дозволува да извршуваме стручни работи од следната област :

Повеќе...
Извршени првите обуки за безбедно работење на работното место

Согласно добиените овластувања и решение со кое ни се дозволува извршување на стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа,

Повеќе...

 

Почеток