ИНПЛЕМЕНТАЦИЈА - СЕРТИФИКАЦИЈА

Општо

     Поради високата побарувачка на клиентите и на потребите на компаниите да се стандардизираат нивните процеси на работа Технички институт Македонија Акредитираното инспекциско тело создаде дел за стандардизација.
На овој начин , на идните и на постојните клиенти ќе им се обезбеди можност за стандардизација на работните процеси во сите области почнувајќи од подобрување на квалитетот во работењето, безбедноста и здравјето при работа , заштитата на животната средина до безбедноста на храната.
     Во Технички институт Македонија Акредитираното инспекциско тело  се собраа голем број на стручни лица, а особено дипломирани електротехнички инженери, дипломирани машински инженери, дипломирани економисти, како и стручни лица од други професии, како дипломирани инженери по технологија, дипломирани земјоделски инженери и експерти и други стручни лица, кои на најпрофесионален начин, со своето искуство и знаење ќе им помогнат на стопанствениците да во согласност со добрите претприемачки практики ги спроведат и имплементираат претходно споменатите стандарди.
     За кратко време ние им помогнавме на многу претприемачи успешно спроведување и импементирање на стандардите и подготвување на потребната документација во нивните компании, а нивните препораки се нашите најдобри референци за квалитетот на нашите услуги, но исто така и поттик за понатамошен развој на нашите методи врз основа на следење на литература, глобалните трендови и врски и соработка со институции во оваа област во регионот и пошироко.
     Нашата трајна цел е зголемување на нивото на услугата во оваа област во Република Македонија и нејзиниот напредок кон стандардите на ЕУ, со практичната примена на позитивните искуства на другите земји во регионот и светот.

 

ISO 9001: 2008 Систем за управување со квалитет – Барања

1. Услуги, воведување во системите за управување со квалитет

    ISO 9001:2008 е меѓународно признат стандард за управување со квалитетот на бизнисот. Тој се однесува на процесите кои создаваат и контролираат производи и услуги кои ги нуди бизнисот и пропишува систематска контрола на активностите со цел да се осигура дека потребите и очекувањата на клиентите се исполнети. ISO 9001:2008 е дизајниран и наменет да се применува буквално на  секој производ или услуга, направени од страна на секој процес насекаде во светот. ISO 9001:2008 се занимава со барањата, кои компниите кои сакаат да ги исполнат стандардите, мора да ги реализираат. 

    1.1. Процес за воведување на ISO 9001:2008

     Најпрво, потребно е фирмата да одреди човек (интерен вработен или екстерен консултант) кој има искуство во имплементирање на системи за управување со квалитет. Потоа, треба да се провери дали наведените системи за управување со квалитет соодветствуваат со акциите кои всушност се вршат во фирмата. Треба да се напишат и препораки за подобрување и измени кои би требало да се спроведат.
Штом овие работи се завршат, фирмата е подготвена за ревизија, која ќе ја спроведува независно, акредитирано, сертификационо тело. Врз основа на мислењето на сертификационото тело, се доделува стандардот ISO 9001:2008.

    1.1.1. Чекори за добивање на ISO 9001:2008

1. Менаџментот на фирмата треба да донесе одлука за да воведат ISO 9001:2008.
2. Треба да се одреди одговорен човек за воведувањето на стандардот. Може да биде интерен вработен во фирмата или надворешен консултант.
3. Треба да се направи гап анализа. Со неа со одредува колкави се отстапувањата од онаа позиција во која што е моментално фирмата во однос на позицијата во која сака да биде.
4. Се одредува каде има отстапки и се осмислуваат мерки за нивно надминување. Се прави план што треба да се направи, кој и како ќе го направи истото.
Се идентификуваат процесите, заедно со сите подобрувања за да се исполнат критериумите на ISO стандардот. Сето ова треба да биде документирано. Ова е фазата за која е потребно најмногу време и напор. Треба што повеќе вработени да се вклучат во оваа фаза, да го разберат системот и дефинираните процеси но и дадат свој придонес во неговото структурирање.
5. Се прави интерна ревизија на дефинираниот систем за управување со квалитет. Се пронаоѓаат потенцијалните проблеми. (ако не се пронаоѓа ниту еден проблем или забелешка, најверојатно ревизијата не се врши коректно).
6. Се одбира сертификационо тело и се закажува термин за екстерна ревизија.
7. Екстерниот ревизор проверува дали изработениот систем за управување со квалитет ги исполнува критериумите кои произлегуваат од стандардот ISO 9001:2008.
8. Доделување на сертификатот за ISO стандардот. Со ова компанијата има воведено ISO 9001:2008.

2. Предности на стандардот ISO 9001

Многу научници го анализирале придобивките на стандардот ISO 9001:2008 во неколку димензии на перформанси (на пример, оперативни придобивки, клиент резултати, итн.) Во овој контекст се класифицирани следните 13 предности :

 • зголемување на уделот на пазарот,
 • извоз,
 • продажба и раст на продажбата,
 • зголемување на профитабилноста,
 • подобрување на конкурентската позиција / конкурентна предност,
 • подобрување на систематизација (подобрена документација, процедури на работа, јасност на работа, подобрување на одговорностите),
 • ефикасност (на продуктивноста, заштеди на трошоците, намалување на грешките, дополнителната и прекувремената работа, намалување на времето по единица производ , подобрена контрола над управувањето),
 • подобрен квалитет на производот / услугата,
 • подобрена слика на компанијата,
 • подобрувања на резултатите на вработените (мотивација, задоволство, тимови, комуникација, знаење),
 • подобрено задоволството на клиентите (намалување на жалбите, итн),
 • подобрени односи со добавувачите,
 • подобрени врски со властите и другите чинители, акционери.

ISO 9001:2008 стандaрдот е битен поради неговата интернационална ориентација.  До денешен ден ISO 9001:2008 стандардот е поддржан од национални тела за сертификација во повеќе од 150 земји во светот. Ова го прави логичен избор за секоја организација која сака да одржува интернационални контакти или да услужува клиенти кои се интернационално ориентирани,  исто така битно е да се напомене поради неговата систематска ориентација. Ние мислиме дека ова е најважно. Многу луѓе погрешно ги нагласуваат  мотивационите фактори како најбитни во процесот на создавање на квалитетен производ.  Сѐ додека не се воспостават во организацијата соодветните полиси, процедури, записи, технологии, ресурси и структури, никогаш нема да се достигнат стандардите за квалитет кои што другите организации се способни да ги достигнат. Со воспоставување на  квалитетен систем за управување, ние  всушност воспоставуваме атмосфера каде што кавлитетот ќе биде примарна цел, а само така може да се достигне  посакуваното  ниво на квалитет.
Поедноставно кажано, ако сакаме да изградиме соодветен став спрема квалитетот на производитее или услугите кои ги нудиме, мора да имаме квалитетен систем за управување. Тоа е што ISO 9001:2008  го бара и признава и поради тоа е важен.

ISO 14001 : 2004 Системи за управување на животната средина – Барање со упатства за користење

ISO 14001:2004 стандардот е дизајниран за секоја организација, (осигурителни компании, регулатори, јавни и финансиски институции) која сака да им покаже на клиентите дека организацијата е посветена на ефективно управување со животната средина. Со цел да се постигне сертификација на стандардот, еден робустен еколошки менаџмент систем има за цел да се имплементира и да работи. Независен субјект за сертифицирање на телото ќе изврши целосна и темелна ревизија на системот за да се осигури дека истиот ги исполнува барањата на стандардот, и провери дали стандардот е целосно прифатен.

1. Процес за воведување на ISO 14001 : 2004

     Се определува едно или повеќе лица, во зависност од големината на бизнисот  кои ќе имаат овластување и одговорност за имплементирање и одржување на стандардот и обезбедат доволно ресурси, обука, свест и компетентност. Исто така се спроведува постапка за да се обезбеди еколошка обука соодветна на идентификуваните потреби за управување, општата работна сила, проект тимовите и клучните постројки. Ова може да има далекусежни бенефиции на работникот за мотивација. Работниците обично даваат голема поддршка за да се постигне вистинско подобрување на животната средина. Обуките ќе се разликуваат од општ брифинг за работна сила до детални еколошки обуки.

    1.1.  Чекори за добивање на ISO 14001 : 2004

     Постојат неколку клучни чекори за ISO 14001:2004 имплементација, како и последователните операции кои се јасно поставени.
Ова се клучните чекори :

 • Политика за животната средина
 • Планирање
 • Управување, преглед

Чекор 1. Политика за животната средина
Компанијата или организацијата мора да напише политика за животната средина, изјава која е релевантна за деловните активности и одобрена од страна на највисокото раководство.  Целосната посветеност е од суштинско значење ако се работи за управување на животната средина.

Чекор 2. Планирање
Прво треба да се провери листата од еколошки аспект (прашања) кои се релевантни на бизнисот. При ревизија на прашањата за животната средина  треба да се обезбедат поголем дел од овие информации и Анексот на ISO 14001:2004 обезбедува насоки за тоа.
Насоки на активностите на бизнисот во однос на :
а) емисија во воздухот,
б) извори за снабдување со вода,
в) управување со отпад,
г) контаминација на земјиштето,
д) употреба на суровини и природни ресурси.

Чекор 3. Управување
Во редовни интервали (вообичаено годишни), највисокото раководство мора да спроведе преку средби, евиденции, прегледи на стандардот, да се утврди дали е соодветно применет и ефикасен или е потребно да се прават промени каде што е потребно. Менаџментот ќе треба да ги разгледа ревизорските резултати, напредокот на проектот, менувањето на околностите и барањата на ISO 14001:2004 за континуирано подобрување, преку поставување и остварување на повеќе еколошки цели.

2. Предности на стандардот ISO 14001 : 2004

Можеби најголема корист од програмата да се постигне сертификација на ISO 14001:2004 аа животната средина се заложбите направени за обезбедување  постојано подобрување  во животната средина.

 • Намалување на изложеноста на неусогласеност со животната средина. Воспоставување на контроли воведени од страна на системот, како и програма на внатрешните и надворешните ревизии со кои ќе се зголеми усогласеноста.
 • Средба клиент - побарувачка. Како свеста за животната средина се зголемува потребата за компаниите да се справат со загриженоста на јавноста се зголемува.
 • Публицитет. Ограничен број на организации во секторот на недвижности имаат стекнато ISO 14001:2004 сертификација. Сајтовите за стекнување на сертификација, особено оние што се на прво место, ќе имаат корист од можноста да се рекламираат за ова достигнување, на локално и национално ниво.
 • Корпоративно известување. Сега се очекува дека компаниите ќе изготвуваат на годишно ниво корпоративна Општествена одговорност на претпријатието  (ООП) извештај. Управувањето со животната средина формира еден голем дел од ова известување и ISO14001:2004 сертификација ќе обезбеди остварлива и препознатлива цел која ќе ја покаже посветеноста на компанијата на својата ООП политика.
 • Преглед на управување  - сертификација е осигурување на сопственикот дека  управувањето со имотот е на начин што се зголемува ефикасноста, минимизирање на трошоците, и обезбедува усогласеност со законодавството. На пример трошоците може да се намалат преку ефективно  управување со отпад и енергетска  ефикасност. Сепак, како и со сите системи за управување, успехот и потенцијалните придобивки и заштеди ќе се постигнат преку имплементација на системот за управување со животната средина.

ISO 17020:2006 Општи критериуми за работа на различни типови тела што вршат инспекција

ISO 17020:2006 Општи критериуми за работа на различни типови тела што вршат инспекција, стандардот е развиен како одговор на потребата да се изгради доверба во инспекциските органи. Акредитацијата на инспекциските тела е постапка со која авторитетно тело за акридетација дава формално признавање на техничката компетентност за специфични инспекции, врз основа на проценка од трето лице врз основа на ISO 17020 : 2006 стандардот. Овој Меѓународен стандард ISO 17020 : 2006 е изработен во согласност со правилата дадени во ISO  Директивите, Дел 2. ISO 17020. Акредитацијата се раководи од страна на акредатиционо тело. Акредатиционото тело е ангажирано за развој и ажурирање на насоките поврзани со акредитационите активности.
Тип - А инспекциско тело, значи независно инспекциско тело, што е само ангажирано во инспекциските активности (независно од инволвираните страни).
Тип - Б инспекциско тело, значи инспекциските извештаи ќе бидат доставени само до организацијата во која инспекциско тело претставува дел.
Тип - C инспекциско тело, значи инспекциско тело треба да обезбеди заштита во рамките на организацијата за да се обезбеди соодветна поделба на одговорностите и одговорности помеѓу инспекција и други активности.

1. Процес за воведување на ISO 17020:2006 стандардот

ISO / IEC 17020:2006 сертификатот за акредитација се издава од страна на акредитационо тело, кој е овластено од страна на Државата да обезбеди акредитација под 17020: 2006 ISO. ISO 17020:2006 акредитација се издава за период од 2 години по успешното завршување на претходна процена и регистрација на финалната проценка. Акредитацијата е валидна до 2 години од датумот на издавање. Надзор и ревизии се спроведуваат од страна на акредитационото тело по една година. По завршување на циклус од 2 години, на секои 2 години обновување и ревизијата ќе се спроведува без периодичен надзор и проценка.

    1.1. Чекори за имплементација на ISO 17020:2006 стандардот

Услуги за управување со стандардот е да се има огромно искуство во ISO 17020:2006 консултантски услуги за имплементација и сертификација на ISO 17020: 2006 за сите видови на инспекциски тела.
За стандардот ISO 17020:2006 консултантски услуги за клиентите се развиваат на следниот начини :

 • Анкета на микро-ниво за секој инспекциски параметар на инспекциските органи и изработка на детална анализа на извештајот,

Подготовка на важечките документи потребни од страна на ISO 17020:2006 врз основа на детално проучување на сите активности на инспекциски тела, како што се :

 • ISO 17020 Работни упатства,
 • Процедури за квалитет за ISO 17020:2006 за акредитација (задолжително процедури потребни од страна на стандардот),
 • Стандардни оперативни процедури (СОП) за инспекција на различни активности, како и работењето и калибрација на идентификувана  опрема која се користи во инспекција,
 • Формати за утврдување на објективни докази за имплементација и да се обезбеди контрола над сите инспекциски параметри.
 • Подготовка за обезбедување на квалитет, план за одржување и обезбедување на квалитет на инспекциски услуги за своите клиенти,
 • ISO 17020 обука на сите нивоа на вработените во рамките на инспекциските органи,
 • Периодичнте посети помагаат во ефикасното спроведување на системот се до акредитација,
 • Спроведување на внатрешна ревизија за ISO 17020 системот за да се провери подготвеноста за акредитацијата.
 • Спроведување и управување со преглед и состанок во присуство на менаџментот за водење на инспекциските органи за ефективна имплементација на сите прашања поврзани со инспекцискиот надзор,
 • Демонстрација на инспекциски активности за да се изгради доверба помеѓу вработените и др..

2. Предности на ISO 17020:2006 стандардот

 • Подобрување на ефикасност, продуктивност и ефективност во целосната операција на инспекциски тела.
 • Подобро ниво на мотивација, соработка, изработка, квалитет и свест вклучувајќи надлежност.
 • Зголемување на довербата во инспекцијата и податоците на персоналот кој ја врши работата. Поголема контрола на процесите и активностите во текот на инспекциските органи. Заштеди во однос на време и пари, поради намалување или елиминирање на потребата за дополнителна инспекција или дополнителна работа.
 • Обезбедување на совети за анализа на податоци, како и подобра евиденција.
 • Обезбедување на насока и подобра контрола за одржување на опремата, зачувување на инспекцијската евиденција итн..
 • Воспоставување на доверба и управување со резултатите на клиентите, како и извештаи и зголемување на довербата на клиентите, како и удел на пазарот.
 • Подобра слика на инспекциските тела како квалитет на инспекциските органи во глобалниот пазар.
 • Признавање во светот и кредибилитет
 • ISO 17020:2006 акредитирани инспекциски орган има одредена предност во однос на конкурентите.

ISO 17020:2006 е акредитација, која се доделува на инспекциските органи од страна на Акредитационо тело кое одобрува акредитација на инспекциското тело. Тоа е акредитација, а не сертификација како ISO 9001, ISO 14001 и други системи за сертификација

ISO / IEC 17025 : 2006 Општи барања за компететност на лаборатории за тестирање и калибрација

Спроведувањето на ISO / IEC 17025 стандардот за системот за управување со лаборатории е средство за обезбедување ефикасност и техничка компетентност во лабораториите за тестирање и калибрација. Лабораторијата во која се воспоставува систем за управување со лаборатории во согласност со ISO / IEC 17025 стандардот се приклучува на растечкото светско партнерство на акредитирани лаборатории.
Добивањето на ISO / IEC 17025 сертификат за акредитација ќе им покаже на потенцијалните клиенти кои се вашите лабораториски вредности за квалитет и дека се преземени чекори за да се осигура дека вашите резултатите добиени со тестирање или калибрација се точни и веродостојни.

1. Процес за воведување на ISO / IEC 17025:2006стандардот

Поднесување пријава
Тоа е обично е добра идеја да се воспостави врска со акредитационото тело во раните фази на спроведување на вашиот систем за управување со лабораторијата.
Подготовки за акредитација
Вашата компанија е подготвена за акредитација откако сте го имплементирале ISO / IEC 17025 системот за управување и сте имале доволно време да вработените во лабораторијата :
1) се запознаат со системот и
2) се запознаат и ја развијат патека на движење на документите кои се употребуваат.
Документацијата треба да го вклучува следното :
Прирачник за квалитет : оцртување колку вашата лабораторија работи во согласност со стандардот,
Процедури : опишуваат како системот функционира,
Работни инструкции : дефинирање на одредени работни активности кои влијаат на квалитетот на тестирање или калибрација,
Квалитетна документација: документите, кои ќе објаснат каков квалитет на работа ќе се создаде, управување со индивидуални проекти или договори за тестирање или калибрација, како и други видови на посебни документи,
Евиденцијата за квалитет : разни записи вклучувајќи табели, слики, евиденција на инспекција и тестирање, оценување на резултатите, како и сите други евиденции на објективни докази.
Прелиминарни проценки
Во многу случаи, лабораторијата може да побара прелиминарна проценка, или сува рок проценка на системот за управување со лабораторијата, пред финалната акредитациона проценка. Ова му дава на акредитационото тело можност да се идентификуваат однапред, сите слабости кои можат да постојат во системот за управување со лабораторијата.
Преглед на докумнетација на системот за управување со лабораторија
Откако ќе бидете подготвени да започнете со процесот на акредитација, акредатиционото тело ќе побара неконтролирана копија од вашиот систем за управување со документација во лабораторијата. Се препорачува дека ќе ја поднесете вашата документација најмалку четири до шест недели пред закажаната акредитационата проценка, така што ако било кои недостатоци или неусогласености се откриени, ќе имате  доволно време да се направат корекции без одложување на процесот. Акредатиционото тело ќе ја прегледа документацијата за утврдување дали таа ги исполнува сите барања на ISO / IEC 17025. Исто така, ќе биде потврдено дека процесите се доволно развиени и имплементирани за управување со преглед, внатрешни ревизии, меѓулабораториски споредби, владеење на тестирањето и мерна несигурност.
Оценување за акредитација
Под раководство на водечкиот проценувач, тимот за проценка ќе го претстави прегледот на процесот на оценување, кој ќе даде јасно разбирање на она што може да се очекува во деновите кои следат. Тимот ќе ги разгледа опсегот на проценката и целите. Тие со вас ќе ги потврдат времето, распоредот и ресурсите кои се на располагање, и ќе ги разгледаат текот на процедурите за идентификување и известување неусогласености или недостатоци. Во исто време, се очекува да го претставите вашиот избран водич кои ќе го придружува тимот за проценка преку лабораториските постапки.
За оценување
По отворениот состанок, тимот за проценка ќе оди преку вашата лабораторија за набљудување на активностите. Членовите на тимот може да спроведат еден-на-еден интервјуа со вработените, може да побараат да се испита документацијата и евиденцијата, да извршат избраните калибрации или тестови, и испита калибрацијата или тестирање на опрема. Во текот на проценката, тие ќе бараат докази за техничка компетентност, како што се извештаи, документирани процедури, записи и писмени политики, за поддршка на нивните набљудувања. Ако кои било недостатоци или неусогласености се пронајдени во текот на проценката, проценителот ќе ги изнесе пред вас, и ќе ги внесе во извештајот за неусогласености. Во извештајот, проценителот конкретно ќе ги опише неусогласеностите или недостатоците.
Преземање корективни активности
Ако тимот за проценка укаже дека вашата лабораторија треба да преземе корективни мерки, тоа не е ништо страшно. Меѓутоа, сите неусогласености мора да се решат и треба да се преземат корективни дејства пред акредитација да биде дозволена.
Акредитација
Акредатиционото тело ќе го разгледа материјалот од вашата проценка и препораката од водечкиот проценувач и ќе одлучи дали да и даде акредитација на вашата компанија. Ако акредатиционото тело утврди дека сте ги исполниле сите барања за акредитација, веднаш ќе бидете известени и вашиот сертификат за акредитација ќе биде подготвен. Сертификатот ќе го носи логото на акредитационото тело.

2. Предности на стандардот ISO / IEC 17025

Аналитичарите во лабораторија ги признаваат придобивките од оперативните активности во рамките на системот за управување на квалитет во лабораторијата. Контролираните документирани методи се основа за обука за вработените и стабилни работни процеси при тестирањето или калибрацијата. тие ценат
Резултатите на анкетите со клиентите покажуваат задоволство како резултат на воведен систем за квалитет. Специјалните барања на клиентите полесно се исполнуваат. Владеењето со резултатите од тестирањето се дели со клиентите по нивно барање. Надворешна ревизија може да се врши од страна на клиентите пред тестирањето. Генерално, лабораториски бизнис забележува рапиден раст што го покажуваат зголемените приходи.

OHSAS 18001:2007 Систем за управување со безбедноста и здравјето при работа- Барања

OHSAS 18001:2007 претставува меѓународен стандард за систем за управување со безбедност и заштита при работа, кој се базира на пристапот при работата, а има за цел ефективно справување со ризиците за безбедност и здравјето на луѓето вклучени во работниот процес.
Со воведување на  системот за управување со безбедност и заштита при работа, организацијата ги утврдува деловните активности со кои позитивно влијае на нивото на заштита при работа на своите вработени. Со OHSAS 18001 се идентификуваат ризиците врз безбедноста на вработените и се одредуваат реалните цели, како и  мерки за реализирање на посакуваното ниво на безбедност при работа.
Зошто Вашата компанија треба да имплементира OHSAS 18001:2007 стандард?
OHSAS 18001:2007 Систем за управување со безбедноста и здравјето при работа- Барања, претставува основен критериум за учество на тендер, ја зголемува довербата помеѓу клиентите и инвеститорите околу обврската за управување со безбедност и заштита при работа, го намалува потенцијал за несреќи, ја зголемува доверба на вработените, го подобрува и одржува угледот на компанијата на пазарот, го намалува безбедносниот ризик од деловните активности во компанијата, ги дефинира и усвоејува програми за безбедност  здравје при работа.                                                                            

1. Процес за воведување на OHSAS 18001:2007

Постојат 3 фази во донесување на систем за управување со пристап во рамките на една компанија :

 • воспоставување, имплементирање на систем за управување,
 • спроведување на систем за управување,
 • одржување на систем за управување.

Активностите поврзани со секоја од овие фази се различни :

 • активностите поврзани со воспоставувањето на системот за управување вклучуваат - идентификување на организациските цели и задачи, оценување на постојните практики и процеси, доделување на улоги и одговорности, и пишување документација (на пример, процедури и работни инструкции),
 • активностите поврзани со спроведувањето на системот за управување вклучуваат – одговорности при комуникација, развивање на надлежности и спроведување на нови или ревидирани бизнис практики,
 • активностите поврзани со одржување на системот за управување вклучуваат - развивање на ефикасноста, оценување и ревизија на ефикасноста и преземање корективни и превентивни мерки.

2. Предности на стандардот OHSAS 18001

OHSAS 18001 е општо прифатен со сите намери и цели, како најробусен систем за управување со безбедноста и здравје при работа кој е на располагање на компаниите. OSHAS 18001 првично беше подготвен и предложен како ISO стандард, но тој никогаш немал формално признавање како национален или меѓународен стандард. И покрај ова OHSAS е меѓународно прифатен како стандард за безбедност и здравје при работа еквивалентен на стандарди како што се ISO 9001 за систем за управување со квалитет и ISO 14001 систем за управување со животната средина.
OHSAS 18001 е дизајниран да биде компатибилен со други стандарди за системи за управување, како ISO 9001 (квалитет) и ISO 14001 (животна средина). Сите или било која комбинација од овие комплементарни стандарди може да се интегрираат беспрекорно. Тие споделуваат многу принципи, па изборот на интегриран систем за управување може да обезбеди извонредна вредност на вашите вложени пари.
Со заживување на OHSAS 18001 стандардот во вашата компанија се добиваат следните бенифити :

 • се промовира безбедна и здрава работна средина,
 • се подобруваат перформансите целокупниот систем за безбедност и здравје при работа,
 • се намалува потенцијалот за случувања на несреќи,
 • се намалува целокупниот ризик за вработените, клиентите и добавувачите на работното место и во работната средина,
 • се намалуваатна трошоците поврзани со несреќи при работа,
 • се подобрува моралот и мотивацијата на вработените,
 • се демонстрира правна и регулаторна усогласеност,
 • се подобрува состојбата на компанијата и конкурентната предност,
 • се намалуваат премиите за осигурување,
 • се постигнува претпочитаниот статус на успешна компанија : типично за локалните власти, или за барањата во синџирот на снабдување.

НАССР / ISO 22000:2005  Систем за управување со безбедноста на храната - Барања за сите организации вклучени во синџирот на храната

Со оглед на тоа што НАССР како систем е тешко применлив за големо производство или продажен ланец, за да може успешно да функционира потребно е да се имплементира ISO 9001, а со самото тоа се подразбираат и дополнителни трошоци за компанијата. За да се избегнат овие недостатоци на примената на НАССР во големи компаниии во прехрамбената индустрија, се создала потребата за сосдавање на нов стандард како што е ISO 22000. Овој стандард во себе ги интегрира НАССР и ISO 9001, а воедно вклучува и предвидување и анализа на голем број на надворешни фактори и ризици, кои не само што може да ја загрозат безбедноста на храната, туку може негативно да влијаат и на производниот процес, финансиите и вработените во организацијата.
ISO 22000 стандардот се однесува на сите организации во ланецот на исхрана, и ги дефинира барањата на системот за управување со безбедност на храна. Основата на овој стандард се принципите НАССР системот за осигурување на безбедност на крајниот прехрамбен производ.
ISO22000 е прв стандард кој може да го користат сите членови во ланецот за снабдување со храна, вклучувајчи ги и добавувачите на непрехрамбени производи, како што се производители на опрема и амбалажа и даватели на логистички усуги. Стандардот е погоден за организација од сите големини, од пекари со 10 вработени до меѓународни производители на храна или супер маркети со 1000 вработени.
ISO 22000 е наменет за организации во целокупниот ланец на производство и трговија со храна (земјоделски производители, производители на сточна храна и прехрамбени производи, производители на адетиви и помошни сретства за преработка, добавувачи, трговци на мало, угостителски кетеринг фирми, даватели на услуги и фирми за логистика).

1. Чекори за имплементација на стандардот НАССР / ISO 22000:2005 

1. Дознај повеќе за ISO 22000
Првиот чекор во вашиот напредок кон градење на твојот безбедност на храната систем за управување е да се разбере она што ISO 22000 наложува и како тоа ќе влијае на вашата организација.
2. Споредете го вашиот сегашен систем на барање
Со цел да се биде способен да се планира проект, ќе треба да се знае точно она што треба да се направи во вашата организација за да се исполнат барањата на стандардот. Треба да се идентификуват оние барања кои се веќе исполнети, како и да се направи листа на оние барања кои допрва треба да се решат.
3.План за вашиот проект
Откако ќе се направи списокот на барања кои треба да се решат, можете да почнете да го планирате вашиот проект. Користење тимови за спроведување на имплементацијата на стандардот е многу ефикасен и ефективен пристап. Тоа значи да се вклучат вработени од сите делови на организацијата кои ќе учествуваат во развојот и имплементација, обезбедување на ефективноста на финалниот систем.
4.Дизајнирање и документирање на вашиот проект
Со организирање на тимот за имплементација, се формираат работни групи за секоја од процесите кои мора да бидат документирани. На пример, работна група назначена да работи на документ за контрола на системот.
5.Обука на вработени и внатрешна ревизија
 Со цел да се заврши спроведувањето на системот, вработените мора да бидат обучени за сите нови процеси кои ќе бидат спроведени на барање на стандардот.

2. Предности на НАССР / ISO 22000:2005  стандардот

Воведувањето на ISO 22000 ги овозможува следниве предуслови :
- подобрување на безбедноста на храната,
- подобрување на квалитетот а производите,
- зголемување на заштитата и довербата на потрошувачите,
- зголемување на трошковната ефикасност во ланецот на производство и трговија со храна,
- интерактивна комуникација,
- спроведување на таканаречени предусловни програми како основа за функционален НАССР


Неготино, 09.04.2013 година    

ДИРЕКТОР
Коцевски Цане Оперативен Менаџер

Донација на сертификат за стандард ISO 9001 : 2008

Со одлука на управителот на Акредитираното инспекциско тело Технички институт Македонија, оперативниот менаџер Коцевски Цане, во соработка со интернационалната сертификационата куќа CERTOP – Унгарија,

Повеќе...
Отпочнување со работа

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија, е правен субјект насочено кон остварување на материјални добра или услуги наменети за потрошувачот. Со својата работа почна на 21.05.2013 година. Оттогаш, претпријатието секојдневно ја зголемува и збогатува својата опрема која ја користи и го збогатува своето искуство.

Повеќе...
Добивање на сертификат за акредитација

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија на 06.11.2013 година доби сертификат за акредитација под реден број 076 од Институтот за Акредитација на Република Македонија, како инспекциско тело Тип А и со тоа добивме потврда дека сме ги исполниле барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17020 : 2006.

Повеќе...
Добивање на решение за работење од областа на безбедноста и здравје при работа

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија на 16.12.2013 година доби Решение бр. 07-9700/4 од Министерството за труд и социјална политика со кое ни се дозволува да извршуваме стручни работи од следната област :

Повеќе...
Извршени првите обуки за безбедно работење на работното место

Согласно добиените овластувања и решение со кое ни се дозволува извршување на стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа,

Повеќе...

 

Почеток