Инспекција

Инспекција со издавање на сертификат и инспекциски извештај за извршена (контрола, технички преглед, периодични мерења и испитувања)

Врз основа на Законот за Техничка Инспекција (Службен весник на Република Македонија, бр.88/2008 год.), Правилникот за користење на електроенергетски постројки и електрична опрема (Службен весник на Република Македонија, бр.140/2010 год.) и Законот за безбедност и здравје при работа (Службен весник на Република Македонија, бр.92/2007 год.), Закон за енергетика (Службен весник на Република Македонија, бр.16/2011 год.) TEХНИЧКИ ИНСТИТУТ Македонија Акредитирано инспекциско тело , ги врши следните инспекции.

Електрични инсталации за низок напон

Електричните инсталации за низок напон се изведуваат во станбени згради, комерцијални објекти, индустријата, фарми, градилишта и сл. Постојат следните видови на инсталации : електроенергетски, громобрански, телекомуникациски и сигнализација. Електроенергетските се изведуваат со цел да се обезбеди снабдување со електрична енергија на потрошувачите, електричните апарати, електричното осветлување, електромоторните погони. Громобранската инсталација се поставува со цел да се заштитат луѓето и градежните структури од штетните ефекти на атмосферските електрични празнења. Телекомуникациски инсталации овозможуваат трансфер на податоци.

Технички прегледи и периодични испитувања на електрични инсталации за низок напон :

 • контрола пред употреба,
 • редовна контрола,
 • вонредна контрола.

Почетната, првичната верификација се состои од визуелна инспекција, тестирање и мерења на електрична инсталација за да се утврди, колку што е тоа логички поизводливо, дали барањата на соодветниот стандард се исполнети, вклучувајќи ги тука и барањата за известување на резултатите од тестирањето. Првичната верификација се одвива по завршувањето на новата инсталација или после завршувањето на нејзиното надополнување или после внесување на измени на постојната инсталација.

Периодичната верификација се извршува и обезбедува фреквентно и на барање за периодични верификација на електричната инсталација за да се утврди, колку што е тоа логички поизводливо, дали инсталацијата и сите нејзините составни капацитети се во задоволителни услови за употреба, вклучувајќи ги и барањата за известување на резултатите од тестирањето.

Сите измерени резултати мора да бидат точни без оглед на инструментот со кој се користи при мерењето и без оглед на параметар кој се мери (отпор на изолација, отпор на системот за заземјување, импеданса на јамката на грешка итн.) споредувајќи ги со дозволените вредности пропишани со меѓународни норми.

Испитување на отпор на заземјување

Мерење на големината на електричната отпорност на заземјувањето на :

 • заштиното заземјување на електричната инсталација на низок напон,
 • работното или погонското заземјување и
 • заземјувањето на системот на громобрансакта инсталација со следниве методи :
 • Mетод со четири терминали,
 • метод со четири терминали и струјна клешта,
 • метод на мерење со две струјни мерни клешти.

Испитување на отпор на изолација

Во принцип, мерењето на отпор на изолација се состои од следните можни постапки :

 • едноставни мерења на отпор на изолација, кои исто така се познати како мерења на самото место (на лице место),
 • мерење на односот помеѓу напонот и отпорот на изолацијата,
 • мерење на односот помеѓу времето и отпор на изолација,
 • дијагностичко мерење на изолацијата,
 • мерење на преостанатото полнење по диелектричното празнење.

Испитување на уреди за диференцијално струјна заштита

Еден RCD уред е заштитен елемент наменет за заштита на луѓето и животните од електричен струен удар. Тој работи врз основа на појавување на разлика помеѓу фазните струи кои протекуваат низ проводниците на различни товари на електричниот потрошувач и повратната струја која протекува низ неутралниот проводник, односно појава на диференцијална струја Idn. Ако разликата е поголема од струјата на исклучување поставена на инсталираниот RCD уред за заштита, уредот ќе реагира, а со тоа ќе го исклучи приклучениот напон на мрежата. Гореспоменатата струјна разлика мора да се прелее во земјата како струја на истекување (преку изолацијата или капацитивна спојка) или како струја на кратка врска или доземен спој (преку неисправната изолација или делумно / или вкупно преку кратка врска помеѓу проводните делови и достапните проводни делови).

Таквата заштита е ефикасна само ако RCD уредот е инсталиран правилно, ако електричната инсталација е правилно одредена и ако вредноста на отпорот на заземјувачот е под дозволената гранична вредност за инсталираниот RCD уред.

Испитување на заштитата со автоматско исклучување на напојувањето со мерење на отпорноста на јамка

Отпорноста на кругот на јамка ги вклучува отпорностите на фазниот проводник и заштитните проводници во рамките на електричната инсталација за низок напон. Најголеми вредности ќе се добијат во точките кои се најоддалечени од објектот, односно дистрибутивната трафостаница од која се снабдува со електрична енергија електричната инсталација за низок напон, бидејќи проводниците со кои се поврзани се најдолги. Мерењето во рамките на инсталацијата ќе ја даде целосната отпорност, односно импедансата на кругот на јамка на инсталационата мрежа (ZS), или на отпорноста, односно импедансата на кругот на јамка надвор од инсталација (Zl).

Испитување на непрекинатост на заштитни спроводници

Непрекинатост на заштитни спроводници треба да се мери, пред напонот на мрежата да се поврзи со испитуваната  инсталација (нови или адаптирани инсталации). Макс. дозволена вредност на отпорот зависи од моќноста на поврзаните оптоварувања, што се користат за инсталациски системи (TN, ТТ) итн.

Мерење на електрична моќност и мерење на електрична енергија

Електричните потрошувачи, поврзан со инсталацијата во електричната мрежа, се разликуваат едни од други во однос на нивните номинална моќност, карактерот на внатрешна импеданса, бројот на фази и др..
Важно да се измери големината на електричната моќност, карактерот на потрошената енергија, односно cosφ и надомести тоа ако е потребно за добивање на што поквалитетна електрична енергија.

Системи за громобранска заштита

Громобранската инсталација треба да ги заштити објектите и луѓето во нив од штетните последици на атмосферските електрични празнења. Оваа инсталација е составена од три главни дела :

 1. Главен прифатен вод.
 2. Одводи (спустови) и помошни приклучни водови.
 3. Заземјувач.

Заземјувачот на громобранската инсталација се поставува како прстен околу зградата, вкопан на длабочина од 0,8 m и на растојание од ѕидот од 2 m. За да се одвои громобранската инсталација од заземјувачот заради испитување и мерење на отпор на заземјување на секој вертикален вод треба да се постави мерен спој или разделна спојница која ги одвојува воздушната од земјоводната инсталација. Обично заземјувачот на громобранската инсталација е трака од поцинкувано железо со димензии FeZn 25х4 mm и се поставува во темелите, како и во контра гредите. Целата инсталација на системот на громобранската заштита е предвидена како фарадеев кафез и е заварена на секој метар должина. Внатрешната громобранска инсталација ги штити опремата и луѓето во објектите на кои има поставено надворешна громобранска инсталација. Посебно со внатрешната громобранска инсталација се штитат осетливите електронски уреди и апарати.

Конструкцијата на системот на громобранска заштита треба да има такви пресметковни вредности за да го прифати ударот на громот (т.е. се создаде прифатна точка ударот на громот), најбрзо ја спроведи струјата на громот во земјата, изврши нејзино растурање во земјата, и креира еквипотенцијална рамнина за да се спречи создавање на опасни потенцијални разлики меѓу системот на громобранска заштита, структурата на објектот и неговите внатрешни елементи.

Технички прегледи и периодични испитувања на громобранската инсталација :

 • контрола пред употреба,
 • редовна контрола,
 • вонредна контрола.

Енергетски трафостаници и трансформатори

 • мерење на отпор на изолација на намотки
 • мерење на отпор на заштитно заземјување
 • мерење на отпор на работно(погонско) заземјување
 • мерење на отпор на зазмјување на громобранска инсталација
 • мерење на напон на допир при потенцијална струја на куса врска
 • мерење на напон на чекор при потенцијална струја на куса врска

Визуелната инспекција на трансформаторот е првиот и неопходен чекор во дијагностиката на трансформаторите. Нејзината цел е да се воочат дефектите кај трансформатор, како што се протекување на масло, загадувањето на ребрата на радијаторот за ладење, оштетување на проводниците, недостаток на трансформаторско масло во проводниците или конзерваторот, заштита од корозија, влошување на состојбата со силика гел и слично.

Важноста на визуелна инспекција е особено изразена во случај на дефект во близина или на самиот трансформатор (на пример близок краток спој предизвикан од мали животни, или во случај на прскање на проводници на трансформаторот). Внимателна визуелна инспекција на трансформаторот може да собере информации за да помогнат во дефинирањето на причината за дефектот. Таквите информации, заедно со применетите електрични и лабораториски тестови, можат да помогнат во оценувањето на последиците од дефектот, состојбата со трансформаторот и метод за поправка на дефектот и спречување на идните дефекти.

За сигурна работа на електричната опрема и машини, од критична важност е моменталната состојба на изолацијата. Изолацијата на електричните машини, а во нив и електричните трансформатори, со оглед на механичките, термичките и диелектрични напрегања е нагласено најчувствителниот дел на машината, и е изложена на најразлични влијанија, така што нејзините својства, секојдневно постојано се менуваат.

Технички прегледи и периодични испитувања на енергетски трафостаници и трансформатори

 • контрола пред употреба,
 • редовна контрола,
 • вонредна контрола.

Напон на допир при потенцијална струја на куса врска

Периодично испитување (контрола) на напон на допир при потенцијална струја на куса врска

Напон на допир при потенцијана струја на куса врска се дефинира како напон кој произлегува од ненормални состојби во електроенергетскиот систем кој може да биде присутен помеѓу две проводни површини кои можат да бидат истовремено допрени од страна на членовите на пошироката јавност и животните. Исто така овој напон може да се појави и при влошување на изолацијата на подземните и надземните дистрибутивни кабли, или кога каблите и проводниците се оштетени од топлина, вода или абразија. Напонот на допир не е поврзан со нормално работење на електроенергетскиот систем и може да постои на нивоа кои можат да бидат опасни по човечкиот живот.

Напонот на допир при потенцијана струја на куса врска може да поприми највисоки вредности на фазниот напон на проводникот ако кратката врска со занемарлива импеданса е создадена или се појавила на приклучната клема на електричниот потрошувач, а другиот истовремено достапен пристапен проводен дел има директен спој со земјата.

Слика 1. – Електрични напони при потенцијална струја на куса врска при работа на електромоторни погони

- Ug е напон при потенцијална струја на куса врска кој претставува потенцијална разлика помеѓу големината на потенцијалот на куќиштето на електромоторот спрема потенцијалот на земјата.

Напон на чекор при потенцијална струја на куса врска

Периодично испитување (контрола) на напон на чекор при потенцијална струја на куса врска

Потенцијал на чекорот е напон на чекор помеѓу стапалото на личноста која стои во близина на наелектризиран заземјен објект.

Кога ќе настане дефект на пример на трафостаница, преку заземјувањето струјата ќе биде однесена во земјата. Врз основа на различните отпорности на земјата ќе се случи соодветна дистрибуција на напонот кон земјата. Нерамномерното распоредување на напонот кон земјата може да претставува потенцијален ризик за личноста која се наоѓа во близина на објектот. Во случај при појава на напон на чекор струјата ќе тече доколку има различен потенцијал на стапалата на лицето. Намалувањето на отпорот на земјата најчесто е најдобар начин за се намали ефектот од појавата на различни потенцијали.


Cлика 1. – Електрични напони при потенцијална струја на куса врска

 • UF напон на површината на земјата при потенцијална струја на куса врска
 • US напон на чекор при потенцијална струја на куса врска
 • UC напон на допир при потенцијална струја на куса врска

Системи на заземјување

 • мерење на отпор на заштитно заземјување
 • мерење на отпор на работно(погонско) заземјување
 • мерење на отпор на зазмјување на громобранска инсталација
 • испитувања на специфичниот отпор на земјата

Да се заземји некој уред, апарат или објект значи спроводните делови од тој уред или објект галвански да се поврзат со заземјувачкиот систем (ЗС).

Заземјувачкиот систем, пак, го сочинуваат сите меѓусебно галвански поврзани елементи, а тоа се заземјувачот на објектот и другите метални делови коишто имаат директен контакт со тлото (темелните заземјувачи на градежните објекти), заштитните јажиња кај надземните електроенергетски водови, металните плаштови кај електроенергетските кабли и др. Во ЗС спаѓаат и сите останати средства наменети за галванско поврзување на објектите од ЗС.

Под поимот “заземјувач” се подразбира множеството на неизолирани и меѓусебно галвански поврзани спроводници (хоризонтални и вертикални), поставени во земјата, кои што се наоѓаат во добар електричен контакт со почвата и имаат првенствена задача струјата на земјоспој, која се нарекува и “струја на кратка врска”, или струјата од атмосферското празнење (кога се работи за удари на гром), да ја спроведат во земјата така што на површината од земјата да не се јават напони кои ќе го загрозат животот на луѓето и животните што можат да се најдат во непосредната околина на заземјувачот.

Според нивната намена, заземјувачите на електроенергетските објекти се делат на :

 • заштитни,
 • погонски (работни) и
 • громобрански.

Заштитно заземјување е галванско поврзување со заштитниот заземјувач на сите металните делови од објектот што не им припаѓаат на струјните кола ниту пак се наоѓаат непосредно во електричен контакт со нив, а сепак, во случај на грешка, можат да дојдат под напон. Заштитниот заземјувач го намалува тој напон и со тоа ја спречува можноста за појава на услови опасни по живото на луѓето коишто ракуваат со апаратите или опремата погодена со дефектот или пак се движат во нивната близина.

Погонското (работно) заземјување е заземјувањето на дел од струјното коло со што се обезбедува определена функција и/или работна карактеристика на тоа струјно коло. Работното заземјување може да биде директно или индиректно. Директното заземјување се изведува со непосредно поврзување на заземјувачот односно ЗС. Кај индиректното заземјување поврзувањето со заземјувачот односно ЗС се врши преку некоја импеданција (активна отпорност, индуктивност, капацитивност или нивна комбинација).

Громобранското заземјување е заземјување на громобранската инсталација и служи за одведување на струјата на атмосферското празнење во земјата. Но притоа громобранското заземјување треба да го ограничи напонот (потенцијалот) на кој што доаѓа громобранската инсталација за време на атмосферското празнење со цел да се спречат можните повратни прескоци од инсталацијата кон електричните кола и металните објекти во нејзината близина.

Заедничко или здружено заземјување го сочинуваат меѓусебно поврзаните заштитно, работно и громобранското заземјување.

Димензионирањето на поединечните заземјувачи на работното и заштитното заземјување зависи од тоа дали ќе се користи здрженото заземјување, како и од системот за заштита од напон на допир при потенцијална струја на кратка врска во електричната инсталација за низок напон и електричните инсталации на потрошувачите.

Електричниот отпор на земјата се карактеризира со специфичениот отпор Ω m. Специфичен електричен отпор на земјата Ω m претставува измерената електрична отпорност на 1 m3 земја. Единица за специфичен отпор е Ω m (1Ω m = 100 Ω cm).
Фактори кои влијаат врз специфичниот отпор:

 • влажност на земјата,
 • составот на земјата,
 • внатрешниот притисок,
 • температурата и годишното време.

Испитување и контрола на готови производи – нисконапонски склопни блокови

Технички прегледи и периодични испитувања на готови производи :

 • контрола пред употреба,
 • редовна контрола,
 • вонредна контрола.

Испитување на механичка операција

Овој тип на испитување се прави по конечната изработка на нисконапонски разводни и контролни кутии (ормари) и со него треба да биде потврдено задоволително извршување на зададените механички операции со и во нисконапонските разводни и контролни кутии (ормари). Со ова испитување се потврдува и издржливоста на материјалот и се гарантира долговечноста на различните механизми.

Рутинско испитување и контрола

Проверка на нисконапонски разводни и контролни кутии (ормари) која вклучува инспекција на проводниците и, доколку е потребно, испитување на електрични операции.

Проверка на отпор на изолација

Со инструментот за мерење се проверува отпорот на изолација помеѓу ожичените делови во нисконапонските разводни и контролни кутии (ормари) и изложените на електричен напон проводни конструктивни делови, кои служат за монтирање и подршка на проводниците и каблите.

Работна средина – микроклиматски фактори (контрола на температура, контрола на релативна влажност, контрола на брзина на струење на воздух, контрола на атмосферски притисок)

Контрола на температура, контрола на релативна влажност, контрола на брзина на струење на воздух, контрола на атмосферски притисок

Микроклиматските фактори или параметри ги сочинуваат температурата, релативната влажност, брзината на струење на воздухот и атмсферскиот притисок. На сите работни места мора и во летните и во зимските месеци да се обезбедат поволни услови за работа во однос на температурата, влажноста и брзината на движење на воздухот, додека атмосферскиот притисок зависи од надворешните влијанија на глобалните климатски услови на кои не може да се има влијание. Температурата и релативната влажност на воздухот во работната средина мора да бидат дизајнирани и конструирани во согласност со техничките барања за проектирање и изградба на објекти.

Важно е да се нагласи дека во работните простории и простори каде процесот на работа негативно влијае на микроклиматските параметри, температура, релативна влажност и брзина на струење на воздухот, постои обврска за испитување на овие параметри.

Температура на воздухот

Топлотниот комфор претставува збир на микроклиматските фактори во кои човекот се чуствува најудобно (ни премногу топло, ни премногу ладно) во својот работен и животен простор.

Температурната комфорност во просторот се постигнува кога се воспостави термичка рамнотежа помеѓу топлината која ја создава човечкиот метаболизам и топлината која телото ја испушта во својата околина.

Појасот на температурата на воздухот при која човекот се чуствува најудобно е доста широк и се движи од 190С до 240С. Оптималните температури на воздухот на работниот и животниот простор би требало да бидат :

- годишно време зима од 190С до 23 0С,
- годишно време лето од 200С до 24 0С.


Релативна влажност на воздухот


Релативната влажност на воздухот претставува степен на заситување на воздухот со водена пареа, а се изразува во %.


Податоци за релативната влажност во зависност од состојбата со воздухот

состојба на воздухот релативна влажност на воздухот %
многу сув воздух 55
сув воздух 55 - 74
умерено влажен воздух 75 - 90
Многу влажен воздух над 90

Брзина на струење на воздухот

Мерењето на брзината на струење на воздухот во пракса се изведува на различни места и простори и за различни потреби. Во зависност од намената на мерењето потребно е да се одбере соодветна метода со која може да се изврши мерењето на наједноставен начин, а да при тоа резултатите кои се добиени со тоа мерење бидат доволно точни.

Брзината на струење на воздухот во работната средина зависи од видот на работата и процесот на производство, годишното време и надворешната температура.

Податоци за брзината на струење на воздухот во работната средина во зависност од годишното време и надворешната температура

годишно време надворешна температура
 0K/ 0С
гранична вредност на брзината на струење на воздухот во работната средина (m / s)
зима 283 / 10 0,5
промена на годишните времиња 283 – 300 / 10 - 27 0,6
лето над 300 / над 27 0,8

 Атмосферски притисок

Атмосферскиот притисок е директна последица на тежината на воздухот. Тоа значи дека притисокот на воздухот се разликува од место до место и временски бидејќи количината (и тежината) на воздухот над земјината површина исто така се разликува. Атмосферскиот притисок се намалува за 50% на висина од 5 km (бидејќи и вкупната маса на атмосферата се наоѓа внатре во најниските 5 km). Просечниот атмосферски притисок измерен на висина на морската површина изнесува 101,3 kPa или 760 mmHg.

Квалитет на воздухот

Квалитетот на воздухот е претставен со концентрацијата на дадената загадувачка материја во воздухот и се изразува во µgr загадувачка материја по кубен метар воздух, сведено на темеператуар од 293 оК или 20 оС и атмосферски притисок од 101,3 kPa.

Бидејќи квалитетот на воздухот се одредува со пратење на примероците на загадувачка материја чија должина на временски интервали е стандардизирана на 30 минути, еден час, 8 часа, 24 часа или еден месец (во зависност од загадувачката материја и користената метода на пратење на примерокот), статистичкиот параметар кој претставува висока концнтрација е различен за различно време на следење на состојбата, односно ист квалитет на воздухот ќе биде дефиниран со поголема вредност на овој параметар и со помало време на следење. Од овие причини и граничните вредности на квалитетот на воздухот, односно бараните вредности за квалитетот на воздухот, ќе имаат и различни вредности, зависно од времето на следење, а со тоа и реално истата вредност на ограничувањето ќе биде прикажана со поголема бројчана вредност и со помало време на следење.

Работна средина – физички штетности

 • контрола на ниво на бучава во работна средина
 • контрола на ниво на бучава во животна средина
 • контрола на осветленост во отворени работни средини
 • контрола на осветленост во затворени работни средини

Контрола на ниво на бучава

Бучавата како една од негативните последици врз животната средина е проблем кој е распространет во целиот свет и се јавува како резултат на технолошкиот развој. Најчесто е предизвикана од транспортните средства и машини кои се користат во производните процеси. Меѓутоа, отстранувањето на проблемот е неизмерливо различен од земја во земја и е многу зависен од културата, економијата и политиките на земјите. Проблемот подеднакво опстојува дури и во области во кои што се трошат огромни средства за регулирање, оценување и намалување на изворите на бучава или за создавање бариери за бучавата.

Бучавата претставува непријатен звук или звучна појава, која при одреден интензитет предизвикува непријатно чувство кај човекот и влијае на неговата психофизичка состојба, ја намалува работната продуктивност, го попречува одморот и сонот и создава немир и нерасположение. Бучавата е физички агенс од животната средина со тенденција на пораст во развиените земји и во земјите во развој. Во Европската Унија, околу 30% од популацијата се изложени на сообраќајна бучава со еквивалентно ниво повисоко од 55 dB(А)  во текот на денот, додека 13% се изложени на еквивалентно ниво кое надминува 65 dB(А).

Граничните вредности за нивото на бучавата се дефинирани во Правилникот за гранични вредности (Сл. весник на РМ бр. 147/08), согласно препораките на Светска Здравствена Организација (СЗО). Според најновите препораки на СЗО, препорачаната гранична вредност за ноќна бучава треба да биде 40 dB(А), а ниво од 55 dB(А) може да се толерира само како краткотрајна изложеност.

Контрола на осветленост

Осветлувањето треба да биде во доволни количини за да им овозможи на луѓето да работат и да се движат безбедно. Доколку е потребно, локалното осветлување на отворениот работен простор треба да биде обезбедено за индивидуални отворени работни простори и на места со особен ризик, како што се премини на патни правци, раскрсници, излези од спортски објекти и сл.. Осветлувањето и количинината и интезитетот на светлина не треба да создадаваат било каква опасност по здравјето на луѓето. Автоматско осветлување за итни случаи, со поддршка од независен извор, треба да биде обезбедено на сите отворени простори каде што ненадејното губење на светлината може да создаде ризик по животот на граѓаните.

Покрај природната сончева светлина се користи вештачката светлина која што се добива од класични светилки со волфрамово жаречко влакно, светилки исполнети со вакумиран гас, натриумови, живини, халогени, неонски, флуоресцентни и најнови лед светилки кои што нудат заштеда на електрична енергија до 80 % и век на траење од преку 50 000 часа на работа или гаранција до 3 година.

Осветленоста е мерка за силината (интензитетот) на светлината. 

Осветленост е вкупниот паѓачки светлосен тек (флукс) по единица површина.

Во системот SI  единица за мерење на осветление е 1 лукс (Lх), што е 1 лумен на метар квадратен .

Осветленоста се намалува обратно пропорционално со квадратот на растојанието.

Работна средина – емисија на загадувачки супстанции

 • контрола на емисија на загадувачки супстанции – прашина (цврсти честички)
 • контрола на емисија на загадувачки супстанции – јаглерод моноксид(CO) и јаглерод двооксид (CO2)

Контрола на емисија на загадувачки супстанции – прашина (цврсти честички)

Прашина е генерички термин кој се користи да се опишат фини честички, кои се суспендирани во атмосферата.

Прашина е општо име за цврсти, воздушни честички. Додека повеќето видови на прашина се релативно безопасни , останатите понекогаш може да предизвикаат болест или дури народски кажано да долеат гориво на оган. На пример, пилевината како прашина при обработка на дрвото е опасност самата по себе на некои работни места.

 • Прашината обично се класифицира според големината на своите честички, како што следува :
 • депонирана прашина се однесува на било прашина која излегува од суспензија во атмосферата,
 • вкупно суспендирани честички (TSP) обично се однесува на честички со големина од 50µm (микрометри) (0.05mm дијаметар) или помалку,
 • РМ10 се однесува на честички со големина од 10µm (0.01mm) или помалку,
 • PM2.5 се однесува на честички со големина од 2.5ηm (0.0025mm) или помалку,

Големината на честичките е значаен фактор за дисперзија и транспорт на прашината во атмосферата како и за ефектите од прашината врз човековото здравје.

Честичките прашина во атмосферата може да бидат мали по димензија со ред на големина од неколку нанометри и големи со ред на големина од 100?m.

Контрола на емисија на загадувачки супстанции – јаглерод моноксид(CO) и јаглерод двооксид (CO2)

Контролата на емисијата на јаглерод моноксид CO и јаглерод двооксид СО2 е со цел следење и контролирање на нивната концентрација и обезбедување најдобар можен квалитет на воздухот и намалување на ризиците по здравјето на луѓето и / или животната средина како целина.

Мерењата на емисијата на јаглерод моноксид CO и јаглерод двооксид СО2 со цел следење и контролирање на нивната концентрација може да се вршат како:

 1. гаранциски мерења - мерење по изградба или реконструкција на објекти, со цел да се добие дозвола за работа,
 2. поединечно мерење - мерење за периодична контрола според однапред изработен план, а најмалку еднаш годишно,
 3. континуирано мерење - мерење на постројки и опрема, или објекти за кои постои веројатност дека ќе ги надминат граничните вредности на емисиите утврдени со Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (“Службен весник на Република Македонија” бр. 67/04 и бр. 92/07),
 4. годишно контролно мерење - мерење со цел да се проверат податоците за вредностите на емисијата на јаглерод моноксид CO и јаглерод двооксид СО2.

 

Неготино, 09.04.2013 година
ДИРЕКТОР
Коцевски Цане Оперативен Менаџер

 

Бр.

Подрачје на инспекција
производ, процес, инсталација

Тип на инспекцијата (прва, периодична вонредна и.т.н)

1.

Електрични инсталации за низок напон

Технички прегледи и периодични испитувања на електрични инсталации за низок напон

 • контрола пред употреба,
 • редовна контрола,
 • вонредна контрола.
2.

Системи за громобранска заштита

Технички прегледи и периодични испитувања на систем за громобранска заштита

 • контрола пред употреба,
 • редовна контрола,
 • вонредна контрола.
3.

Енергетски трафостаници и трансформатори

 • мерење на отпор на изолација на намотки,
 • мерење на отпор на заштитно заземјување,
 • мерење на отпор на работно(погонско) заземјување,
 • мерење на отпор на зазмјување на громобранска инсталација,
 • мерење на напон на допир при потенцијална струја на куса врска,
 • мерење на напон на чекор при потенцијална струја на куса врска.

Технички прегледи и периодични испитувања на енергетски трафостаници и трансформатори

 • контрола пред употреба,
 • редовна контрола,
 • вонредна контрола.
4.

Напон на допир при потенцијална струја на куса врска

Периодично испитување (контрола) на напон на допир при потенцијална струја на куса врска

5.

Напон на чекор при потенцијална струја на куса врска

Периодично испитување (контрола) на напон на чекор при потенцијална струја на куса врска

6.

Системи на заземјување

 • мерење на отпор на заштитно заземјување,
 • мерење на отпор на работно (погонско) заземјување,
 • мерење на отпор на зазмјување на громобранска инсталација,
 • испитувања на специфичниот отпор на земјата.

Технички прегледи и периодични испитувања на отпорот на системот за заземјување

 • контрола пред употреба,
 • редовна контрола,
 • вонредна контрола.

Периодични испитувања на специфичниот отпор на земјата

7.

Испитување и контрола на готови производи– нисконапонски склопни блокови

Технички прегледи и периодични испитувања на готови производи

 • контрола пред употреба,
 • редовна контрола,
 • вонредна контрола.
8.

Работна средина – микроклиматски фактори (контрола на температура, контрола на релативна влажност, контрола на брзина на струење на воздух, контрола на атмосферски притисок)

Контрола на температура, контрола на релативна влажност, контрола на брзина на струење на воздух, контрола на атмосферски притисок

9.

Работна средина – физички штетности

 • контрола на ниво на бучава во работна средина,
 • контрола на ниво на бучава во животна средина,
 • контрола на осветленост во отворени работни средини,
 • контрола на осветленост во затворени работни средини.

Технички прегледи и периодични испитувања .
Контрола на ниво на бучава во работна средина

Технички прегледи и периодични испитувања .
Контрола на ниво на бучава во животна средина

Технички прегледи и периодични испитувања .
Контрола на осветленост во отворени работни средини

Технички прегледи и периодични испитувања .
Контрола на осветленост во затворени работни средини

10.

Работна средина – емисија на загадувачки супстанции

 • контрола на емисија на загадувачки супстанции – прашина (цврсти честички),
 • контрола на емисија на загадувачки супстанции – јаглерод моноксид(CO) и јаглерод двооксид (CO2)

Технички прегледи и периодични испитувања .
Контрола на емисија на загадувачки супстанции – прашина (цврсти честички)

Технички прегледи и периодични испитувања .
Контрола на емисија на загадувачки супстанции – јаглерод моноксид(CO) и јаглерод двооксид (CO2)

 

Донација на сертификат за стандард ISO 9001 : 2008

Со одлука на управителот на Акредитираното инспекциско тело Технички институт Македонија, оперативниот менаџер Коцевски Цане, во соработка со интернационалната сертификационата куќа CERTOP – Унгарија,

Повеќе...
Отпочнување со работа

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија, е правен субјект насочено кон остварување на материјални добра или услуги наменети за потрошувачот. Со својата работа почна на 21.05.2013 година. Оттогаш, претпријатието секојдневно ја зголемува и збогатува својата опрема која ја користи и го збогатува своето искуство.

Повеќе...
Добивање на сертификат за акредитација

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија на 06.11.2013 година доби сертификат за акредитација под реден број 076 од Институтот за Акредитација на Република Македонија, како инспекциско тело Тип А и со тоа добивме потврда дека сме ги исполниле барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17020 : 2006.

Повеќе...
Добивање на решение за работење од областа на безбедноста и здравје при работа

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија на 16.12.2013 година доби Решение бр. 07-9700/4 од Министерството за труд и социјална политика со кое ни се дозволува да извршуваме стручни работи од следната област :

Повеќе...
Извршени првите обуки за безбедно работење на работното место

Согласно добиените овластувања и решение со кое ни се дозволува извршување на стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа,

Повеќе...

 

Почеток