КОНСАЛТИНГ УСЛУГИ

 1. Изработка на студии од областа на оптимизацијата и штедење енергија и сите видови контроли на квалитет и квантитет со потребни мерења, анализи и вештачења

 2. Kонсултански услуги за имплементирање на oбезбедување на сообразност на производи согласно со директивите на Европската унија за означување на производи со CЕ знак

 

 1. Обезбедување на сообразност на производи согласно со директивите на Европската унија за означување на производи со CЕ знак

 2. CE обележување

 

CE ознаката е индикација дека производот е во согласност со суштинските применливи барања на европските директивите и дека производот е предмет на оцена на сообразноста на процедурите како што е предвидено во европските директиви. Тоа им овозможува на производите да се слободно пласираат на пазарот во рамките на Европската унија.

Ознаката се однесува само на производи регулирани со европското законодавство за безбедност и здравје при работа и заштита на животната средина. CE ознаката е само показател дека означува сообразност со сите обврските на производителите за производот како што се бара со важечките директиви за обезбедување на негово поставување.

Потрошувачите погрешно веруваат дека CE ознаката е симбол за квалитет или маркетинг алатка. CE означување е изјава од производителот (и прифаќање од страна на Европската овластена агенција согласно оценката за повисок ризик на помагалата) за прифаќање на соодветните директиви. CE ознаката се однесува на националните надзорни органи или "назначените тела" на земјите-членки. Изјавата за сообразност поднесена со барањето за ознаката содржи детали на директивите со која производот е во согласност и стандардите на кои се потпира.

Производителот мора да ја одржува контролата на производството и да ја задржи потребната компетентност за да ја понесе одговорноста за производот. Производителот е должен да одговара дека производот наменет за ставање во трговија на пазарот на Европската унија е во согласност со суштинските барања во согласност со одредбите на важечките нови директиви.

 

Кои производи бараат CE обележување?

 

Во прилог на медицинските помагала, вклучувајќи активни имплантанти и ин витро дијагностички уреди, следните производи бараат ознака за да влезат во трговија на пазарот на Европската унија :

 • играчки,

 • градежни производи,

 • садови под притисок,

 • телекомуникациска опрема,

 • машини,

 • опрема за лична заштита,

 • опрема за сателитска станица,

 • апарати на гас,

 • опрема за садовите под притисок,

 • рекреативни пловила,

 • опрема за лифт,

 • опрема и заштитни системи за експлозивни атмосфери,

 • неавтоматската опрема,

 • мерни инструменти,

 • морска опрема,

 • електрични производи,

 • граѓански експлозиви.

 

Предност на CE ознаката

Најјасната корист од CE ознаката е дека резултатите во само еден сет на закони и прописи се усогласуваат со дизајнирање и производство на целиот проширен Европски пазар. Повеќето конфликтни и национални ограничувања на регулираните производи се елиминирани. Дополнителни бенефиции може да вклучуваат производи кои се направени побезбеден за потрошувачите, како и намалување на оштетаните побарувања и обврските за осигурителните премии..

 

Неготино, 09.04.2013 година

 

 

ДИРЕКТОР
Коцевски Цане Оперативен Менаџер

Донација на сертификат за стандард ISO 9001 : 2008

Со одлука на управителот на Акредитираното инспекциско тело Технички институт Македонија, оперативниот менаџер Коцевски Цане, во соработка со интернационалната сертификационата куќа CERTOP – Унгарија,

Повеќе...
Отпочнување со работа

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија, е правен субјект насочено кон остварување на материјални добра или услуги наменети за потрошувачот. Со својата работа почна на 21.05.2013 година. Оттогаш, претпријатието секојдневно ја зголемува и збогатува својата опрема која ја користи и го збогатува своето искуство.

Повеќе...
Добивање на сертификат за акредитација

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија на 06.11.2013 година доби сертификат за акредитација под реден број 076 од Институтот за Акредитација на Република Македонија, како инспекциско тело Тип А и со тоа добивме потврда дека сме ги исполниле барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17020 : 2006.

Повеќе...
Добивање на решение за работење од областа на безбедноста и здравје при работа

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија на 16.12.2013 година доби Решение бр. 07-9700/4 од Министерството за труд и социјална политика со кое ни се дозволува да извршуваме стручни работи од следната област :

Повеќе...
Извршени првите обуки за безбедно работење на работното место

Согласно добиените овластувања и решение со кое ни се дозволува извршување на стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа,

Повеќе...

 

Почеток