Согласно добиените овластувања и решение со кое ни се дозволува извршување на стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа,

акредитираното тело за инспекција ги изврши првите обуки за безбедно извршување на работата на вработените од АД Фабрика Слобода од Неготино. Обуките се извршени на основа на донесената Програма за обуки за безбедно извршување на работата.
Многу е важно вработените да ги оспособите за безбедна и здрава работа. Зошто?

  • Како работодавател ќе ја извршите својата законска обврска.
  • Вашите вработени ќе бидат запознати со мерките за заштита на своето работно место - мерките за заштита од настанување на повреди на работа и професионални заболувања.
  • Вашите вработени ќе увидат дека вложувате напори за нивната безбедност и здравје на работа и повеќе ќе се интересираат за оваа област низ нивно активно учество.
  • Вашите вработени ќе ги сфатат своите права и обврски во системот за безбедност и здравје на работа како и одговорност.
    Ќе го намалите бројот на повреди на работа и можноста за настанување на професионални заболувања.
  • Експертите од Акредитираното Инспекциско тело Технички Институт Македонија досега извршиле оспособување на вработени за безбедна и здрава работа во повеќе фирми.

Со богатото искуство и организирањето и одржување на едукација на тема безбедност и здравје на работното место, наше ангажирање и Вашите вработени ќе бидат оспособени за безбедна и здрава работа.
Ќе подготвиме предавања кои одговараат на Вашиот делокруг на работа и ризиците на работните места во Вашето претпријатие.
Ќе одговараме на сите Ваши прашања од оваа област. Ќе изработиме комплетна документација за извршените обуки, која понатаму ќе ја чувате во склад со прописите.

 

 

Донација на сертификат за стандард ISO 9001 : 2008

Со одлука на управителот на Акредитираното инспекциско тело Технички институт Македонија, оперативниот менаџер Коцевски Цане, во соработка со интернационалната сертификационата куќа CERTOP – Унгарија,

Повеќе...
Отпочнување со работа

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија, е правен субјект насочено кон остварување на материјални добра или услуги наменети за потрошувачот. Со својата работа почна на 21.05.2013 година. Оттогаш, претпријатието секојдневно ја зголемува и збогатува својата опрема која ја користи и го збогатува своето искуство.

Повеќе...
Добивање на сертификат за акредитација

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија на 06.11.2013 година доби сертификат за акредитација под реден број 076 од Институтот за Акредитација на Република Македонија, како инспекциско тело Тип А и со тоа добивме потврда дека сме ги исполниле барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17020 : 2006.

Повеќе...
Добивање на решение за работење од областа на безбедноста и здравје при работа

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија на 16.12.2013 година доби Решение бр. 07-9700/4 од Министерството за труд и социјална политика со кое ни се дозволува да извршуваме стручни работи од следната област :

Повеќе...
Извршени првите обуки за безбедно работење на работното место

Согласно добиените овластувања и решение со кое ни се дозволува извршување на стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа,

Повеќе...

 

Почеток