Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија, е правен субјект насочено кон остварување на материјални добра или услуги наменети за потрошувачот. Со својата работа почна на 21.05.2013 година. Оттогаш, претпријатието секојдневно ја зголемува и збогатува својата опрема која ја користи и го збогатува своето искуство.

 

Негуваме превземачка култура, која со технолошката совршеност потикнува создавање на знаење и трансформирање на знаењето во квалитетна услуга. Произлезено од желбите и потребите на нашите странки, за нив создаваме конкурентна предност. Пред се со константни инвестиции во развојот и ефикасноста на нашите услуги тежнееме кон тоа да станеме водечки во дејноста кај развојот на нови и уште подобри решенија.

Целта на претпријатието е да понуди услуги со високо ниво, конкурентни цени и во предодредените временски граници.

За таа цел, претпријатието нуди голем избор на услужни работи во делот на инспекцијата кака Акредитирано инспекциско тело, во делот на Безбедноста и здравје при работа, како комплетно заокружена целина исполнувајќи ги барањата на Законот за Безбедност и здравје при работа, во делот на имплементацијата на стандардите и понуди за нивна сертификација потребни за денешното модерно работење на претпријатијата, како и консалтинг при проектирање и надзор на поединечни проекти.

 

 

Донација на сертификат за стандард ISO 9001 : 2008

Со одлука на управителот на Акредитираното инспекциско тело Технички институт Македонија, оперативниот менаџер Коцевски Цане, во соработка со интернационалната сертификационата куќа CERTOP – Унгарија,

Повеќе...
Отпочнување со работа

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија, е правен субјект насочено кон остварување на материјални добра или услуги наменети за потрошувачот. Со својата работа почна на 21.05.2013 година. Оттогаш, претпријатието секојдневно ја зголемува и збогатува својата опрема која ја користи и го збогатува своето искуство.

Повеќе...
Добивање на сертификат за акредитација

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија на 06.11.2013 година доби сертификат за акредитација под реден број 076 од Институтот за Акредитација на Република Македонија, како инспекциско тело Тип А и со тоа добивме потврда дека сме ги исполниле барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17020 : 2006.

Повеќе...
Добивање на решение за работење од областа на безбедноста и здравје при работа

Акредитираното инспекциско тело Технички Институт Македонија на 16.12.2013 година доби Решение бр. 07-9700/4 од Министерството за труд и социјална политика со кое ни се дозволува да извршуваме стручни работи од следната област :

Повеќе...
Извршени првите обуки за безбедно работење на работното место

Согласно добиените овластувања и решение со кое ни се дозволува извршување на стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа,

Повеќе...

 

Почеток